Ordliste

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line. Overføringssystem i kobberaksessnettet med asymmetrisk profil, dvs. høyere kapasitet fra nettet til bruker enn i motsatt retning. Nye varianter kalles ADSL2 og ADSL2+. Se også SDSL og VDSL. Gjennom ulike xDSL-teknologier kan eksisterende kobberkabelnett utnyttes til tjenester med behov for høy overføringskapasitet, f.eks. internettaksess og video.

API

Application Programming Interface. Betegnelse på et åpent programvaregrensesnitt som tredjepart kan knytte seg til.

ASP

Application Service Provider. En ASP tilbyr tjenester som dataprosessering, tekstbehandling etc. i sitt eget nett slik at det ikke er nødvendig for bruker å skaffe seg egen programvare (kjøpe eller laste ned på fysisk lagringsmedium).

ATM

Asynchronous Transfer Mode. En forbindelsesorientert teknikk som baserer seg på en "celle" av en bestemt størrelse som overføringsmekanisme. ATM er derfor en bestemt form for pakkesvitsjing, med stor transparent kapasitet. ATM benyttes som overføringsprotokoll i xDSL-tilknytninger.

Bitstrømaksess

Et grossistprodukt fra Telenor hvor bredbåndstilknytninger basert på ADSL og SDSL blir produsert av Telenor, men videreselges av en annen tilbyder.

Bredbånd

I mange år en vanlig brukt betegnelse på signaloverføring med hastigheter på 2 Mbit/s og mer, til forskjell fra vidbånd (fra og med 128 kbit/s til 2 Mbit/s) og smalbånd (til og med 64 kbit/s). I dagligtale blir imidlertid nå bredbånd brukt om tjenester som har overføringskapasitet vesentlig høyere enn ISDN (128 kbit/s).

Bredbåndstelefoni

Telefontjeneste basert på IP-protokoll som leveres over en bredbåndstilknytning. Bredbåndstelefoni kan under visse forutsetninger bli betraktet som offentlig telefontjeneste. Se også IP-telefoni.

Båndbredde

Frekvensområde til bruk for overføring av signaler. I datakommunikasjon angir båndbredde overføringskapasiteten, for eksempel i bit per sekund. Ordet båndbredde stammer fra radioteknikken, og betyr frekvensomfang; stort frekvensomfang gir stor kapasitet for signaloverføring.

Digital-TV

Digital-TV er overføring og mottak av fjernsyn ved hjelp av digital teknologi.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Module. Betegnelse på nettverksnode som terminerer og konsentrerer trafikken fra et antall xDSL-linjer.

DTT

Digital Terrestrial Television, bakkenett for digital-TV.

DVB

Digital Video Broadcasting, spesifikasjoner for digital-TV-sendinger i satellitt-, kabel-TV- og bakkenett utarbeidet av DVB-organisasjonen som er et europeisk konsortium av aktører innen offentlig og privat TV-industri.

EPG

Elektronisk programguide, skjermbasert brukergrensesnitt/-navigeringsverktøy med oversikt over tilgjengelig innhold og tjenester for digital-TV.

Ethernet

Standard for lokale datanett (LAN), som er svært utbredt og kan brukes med de fleste typer datamaskiner.

Frame Relay

En protokoll i henhold til ITU-T rekommandasjon I.122, for pakkesvitsjing i digitale transmisjonssystemer.

GPRS

General Packet Radio Service. Pakkesvitsjet dataoverføringstjeneste i mobile nett som gir en vesentlig større overføringskapasitet enn vanlig GSM tilknytning.

GSM

Global System for Mobile Communications. Felleseuropeisk digitalt mobiltelefonsystem.

HDTV

High Definition Television, TV-mottager med høyere oppløsning eller TV-sendinger i høyere oppløsning enn standard TV (SDTV). SDTV (PAL) har en maksimal oppløsning på 576 linjer. Hver linje er 720 piksler (bildeelementer) bred, og skannes horisontalt. Med HDTV kan opp til 1,080 linjer vises, med hver linje på 1920 piksler. SDTV har omtrent 400 000 piksler, mens HDTV gjengir mer enn 2 millioner piksler.

Hjemmenett

Hjemmenett kan være basert på kabel eller radio og omfatte ett eller flere nett for telefoni og datakommunikasjon, TV, video og radio, styring og hjemmeautomasjon, overvåking og alarm. I et hjemmenett er det vanligvis tilknyttet et antall brukerterminaler som står i forbindelse med en sentral enhet i nettet. Nettet har ofte en ekstern forbindelse til et aksessnett.

IP

Internet Protocol. Kommunikasjonsprotokoll som tar hånd om adressering og veivalg for datapakker for internett og andre IP-baserte nett.

IP-telefoni

Overføring av tale basert på IP-protokoll. Slik overføring kan skje på ulike måter og med forskjellig utstyr. Tjenester basert på IP-telefoni kan under visse forutsetninger bli betraktet som offentlig telefontjeneste.

ISDN

Integrated Services Digital Network; digitalt nett som integrerer flere typer tjenester: tale, tekst, data og bilde. Tale og andre analoge signaler konverteres til digitale signaler i brukerutstyret. ISDN tilbys med 2x64 kbit/s kanaler og en datakanal på 16 kbit/s som ISDN 2B+D (grunntilknytning) og med 30x64 kbit/s kanaler og en datakanal på 64 kbit/s som ISDN 30B+D (utvidet tilknytning).

ISP

Internet Service Provider. Tjenesteleverandør på Internett.

kbit/s

Kilobit per sekund; tusen bit per sekund, mål for overføringskapasitet.

LAN

Local Area Network. Lokalt nettverk med høy overføringskapasitet og begrenset rekkevidde i en bygning eller et begrenset område for sammenknytting av datamaskiner.

LLUB

Local Loop Unbundling. Betegnelse på tilgang til kobberpar (parkabel) i det faste aksessnettet for leveranse av telefoni og bredbåndstjenester fra andre tilbydere. Telenors kommersielle produkt heter "Operatøraksess".

LMDS (Local Mulitipoint Distribution System)

Brukes mellom basestasjon og brukerne for å oppnå trådløst bredbånd via radiokommunikasjon.

En løsning består av basestasjonsantenner plassert på høye bygninger/punkt, og små mottakerantenner på taket i sluttbrukerens lokaler. Fra antennene hos brukerne brukes ledning til tilkoplingspunkt i brukernes lokaler. Det må være fri sikt mellom basestasjon og brukernes antenner og avstanden må ikke være over 6 km.

MMS

Multimedia Messaging Service. En meldingstjeneste i mobile nett som gjør det mulig å sende tekstmeldinger som også inneholder bilder og lyd.

Mbit/s

Megabit per sekund, millioner bit per sekund, mål for overføringskapasitet.

MHP

Multimedia Home Platform, jf. Application Programming Interface (API) standardisert av ETSI, ?programvaregrensesnitt, kommunikasjonsprogram mellom nytteprogram og operativsystem som benyttes av innholds- og tjenestetilbydere for å kunne levere tilleggstjenester til digital-TV.

Modem

MODulator/DEModulator. Modemet forbinder datamaskinen med ekomnettet. Begrepet ”modem” ble opprinnelig laget for utstyr som konverterte digitale pulser fra datamaskinen til analoge toner for telelinjen, men brukes nå også for utstyr som forbinder datamaskinen til digitale linjer. Typiske eksempler på slike modemer er ADSL-modem, ISDN-modem og kabelmodem.

Mørk fiber

Optisk fiber som ikke er tilknyttet elektronikk med trafikkstyringsdata og overføringsgrensesnitt, dvs. kapasiteten kan benyttes fullt ut av eier eller leietager.

NGN

Next Generation Network. Betegnelse på nye nettløsninger for multimediatjenester (inkl. telefoni) basert på IP-teknologi og med større funksjonelt skille mellom tjenester og nettverk enn i tradisjonelle telenett.

NMT

Nordic Mobile Telephone. Det første automatiske systemet for mobiltelefoni som ble innført i Norge. Finnes i to ulike systemer: NMT 450 og NMT 900.

PLC

Power Line Communications. Teknikk for digital kommunikasjon via strømforsyningsnettet.

PSTN

Public Switched Telephone Network, det analoge offentlige telefonnettet.

Operatøraksess

Et grossistprodukt fra Telenor hvor det gis tilgang til kobberpar (parkabel) i det faste aksessnettet for andre aktører som ønsker å produsere egne tjenester. Se også LLUB.

Pakkesvitsjing

Nettverk hvor transmisjonskapasiteten i nettverket benyttes som en felles ressurs, og data sendes i små enheter (pakker) når samband er ledig. Hver pakke har en unik identifikasjon og egen mottakeradresse. Dermed spiller det ingen rolle hvilken vei pakken benytter frem til mottaker. Pakkene kan også ankomme i en annen rekkefølge enn de ble sendt, men blir til slutt ordnet i riktig rekkefølge.

Radioaksess

Tilknytning til telenett ved hjelp av radiooverføring, dvs. som alternativ til kobber- eller fiberkabel. Se også WLL.

Samtrafikk

Utveksling av trafikk mellom tjenestetilbydere slik at brukere i forskjellige nett kan kommunisere.

SDSL

Synchronous Digital Subscriber Line. Overføringssystem i kobberaksessnettet med lik overføringskapasitet i begge retninger.

Set-top box

Dekoder for mottak av digital-TV sendinger og som kan tilknyttes en vanlig fjernsynsmottaker.

SMS

Short Message Service. Tjeneste for korte tekstmeldinger som sendes til GSM-terminaler.

Svitsjing

Opp- og nedkobling av forbindelser i et nett. Kommer av svitsj (engelsk switch), og er fysisk utstyr for å binde sammen en eller flere kommunikasjonslinjer med en eller flere andre kommunikasjonslinjer, såkalt linjesvitsjing. Se også pakkesvitsjing.

Transportnett

Nett bestående av transmisjonssystemer for den fysiske overføring av informasjon og de logiske funksjoner som er nødvendige for ruting av informasjon for ulike tjenester gjennom nettet.

Triple play

Betegnelse på tjenestetilbud hvor brukeren får tilgang på TV-kanaler, Internett og telefoni over en og samme bredbåndstilknytning.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System, et tredje generasjons mobilkommunikasjonssystem. I tillegg til å overføre tale og data vil UMTS gjøre det mulig å sende og motta bilder, grafikk og video via mobiltelefon.

VDSL

Very high speed Digital Subscriber Line. Overføringssystem i kobberaksessnettet som gir mulighet for overføring av svært stor kapasitet, men med begrenset rekkevidde.

VoIP

Voice over IP. Overføring av tale på IP-protokoll. Se også IP-telefoni

VPN

Virtual Private Networks. Betegnelse på nettløsninger som knytter sammen brukere på ulike geografiske steder i egne private (lukkede) nett, men som produseres på en felles tjenesteplattform og infrastruktur.

WLAN

Wireless Local Area Network. Betegnelse på trådløse nettverk som gir mulighet for bredbåndskommunikasjon over korte avstander, typisk innenfor en bygning eller avgrenset område.

WLL

Wireless Local Loop. Betegnelse på trådløse aksessnett hvor brukerne er tilknyttet nettet via et radiobasert overføringssystem.

WiMAX

Wireless Metropolitan Area Networks. Betegnelse på en ny generasjon trådløse nettverk som har større rekkevidde og kapasitet enn såkalte WLAN (se WLAN).

xDSL

Digital Subscriber Line. Felles betegnelse på teknologier som gjør det mulig å øke kapasiteten i kobberaksessnettet. Se også ADSL, SDSL og VDSL.

Tilbakemelding